El programa

OBRIR L’AJUNTAMENT DE BAT A BAT

 • L’Ajuntament d’Amer necessita una plaça de Secretaria i Intervenció qualificada professionalment i que desenvolupi la seva tasca de manera imparcial i eficient. Resoldrem aquest tema amb rapidesa i transparència.
 • La Gerència de l’Ajuntament d’Amer haurà de recaure en el treball del seu alcalde i regidors i no de cap professional extern.
 • Les regidories hauran de tenir el seu propi assessorament.
 • Crearem regidories compartides.
 • Crearem grups de treball adscrits a cada regidoria per tal d’obrir-les al màxim.
 • Crearem un consell d’alcaldes consultiu per tal d’assessorar l’Ajuntament.
 • Elaborarem pressupostos participatius, amb partides que es decidiran des de la ciutadania.

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

 • Crearem el consell de participació ciutadana.
 • Editarem un butlletí informatiu institucional i neutral.
 • Informació pública periòdica oberta i participativa on s’informi de les actuacions de l’Ajuntament i alhora es recullin queixes i suggeriments.
 • L’Ajuntament serà veritablement un punt d’atenció ciutadana.
 • Recolzarem la reedició d’una revista independent i lliure feta des del poble.

INDÚSTRIA I EMPRENEDORIA

 • Crearem l’àrea de promoció econòmica i d’ocupació.
 • Crearem una entitat d’assessorament de la xarxa de Catalunya Emprèn per tal de promoure la creació de noves empreses.
 • Impulsarem la creació d’un espai Coworking i viver d’empreses.
 • Donarem solució a la zona industrial.
 • Adhesió a la Xarxa de Serveis integrals per a la Ocupació (Xarxa SIO) del consell comarcal de la Selva: Borsa de treball, Orientació laboral, Tallers formatius.
 • Millorarem la cooperació entre l’institut i les empreses del poble mitjançant els convenis de pràctiques d’inserció laboral.
 • Prioritzarem la contractació d’associacions, empreses i professionals d’Amer per a l’organització d’activitats i actes públics del poble.

TURISME

 • Posicionarem Amer com un destí turístic singular.
 • Crearem l’àrea de promoció turística, i una comissió jurídica amb empreses i entitats del sector.
 • Crearem una àrea adaptada per a caravanes i potenciarem un turisme de qualitat.
 • Promourem el lideratge del Ter-Brugent.
 • Adhesió i participació activa en els col·lectius turístics del territori (Turisme la Selva, Vies Verdes, Pirinexus…)
 • Creació i promoció de productes i circuits turístics.
 • Dissenyarem un espai turístic per promoure empreses turístiques.
 • Replantejarem l’espai de l’Estació com a zona turística.
 • Ampliarem  la zona de pícnic.
 • Estudiarem un pla de viabilitat per a la implantació d’un alberg.
 • Estudiarem la viabilitat d’un quiosc turístic.
 • Recolzarem les festes dels barris com les del Pedreguet i el Solivent.
 • Recuperar les relacions amb el poble de Malaunay.

PROMOCIÓ DEL COMERÇ DE PROXIMITAT

 • Creació d’un Pla integral i transversal de dinamització econòmica.
 • Crearem una taula de treball amb els comerciants i reunions periòdiques.
 • Potenciarem i  promocionarem les fires existens i en realitzarem de noves que posin en valor  al producte local. Cal promoure una fira de referència que identifiqui Amer arreu.
 • Crearem la figura de dinamitzador/a comercial i turística.
 • Incentivarem l’obertura de nous comerços.

URBANISME i MOBILITAT

 • Solucionarem els problemes existents amb transparència.
 • Agilitzarem els tràmits i llicències d’obres.
 • Engegarem un programa de subvencions per a la rehabilitació d’habitages buits.
 • Promourem l’oferta d’una borsa de lloguer d’habitatges.
 • Normativa clara d’ocupació de via pública.
 • Buscarem una solució als problemes d’aparcament al centre del poble.
 • Reordenarem la circulació rodada pensant en tot el municipi i de manera consensuada.
 • Eliminarem les barreres arquitectòniques.
 • Unificarem la vorera al llarg de la carretera amb dos objectius clars: circulació de vianants segura i més espai d’aparcament.
 • Dotarem la brigada municipal de millors recursos.
 • Lluitarem per augmentar les freqüències del transport públic.
 • Potenciarem els valors cívics en els espais públics.

CULTURA

 • Obrirem el museu com a punt estratègic i dinamitzador cultural.
 • Acabarem de catalogar totes les peces de la col·lecció Lluís Sidera i en farem la promoció que es mereix.
 • Crearem un patronat cultural per tal de recuperar i difondre el llegat cultural d’Amer.
 • Engegarem un procés de participació amb adolescents i joves per a conèixer les seves inquietuds de lleure i culturals, amb l’objectiu de detectar mancances i necessitats.
 • Impulsarem programes de creació i producció de propostes culturals.
 • Ajudarem i promourem les entitats dedicades a la cultura popular i tradicional del municipi.
 • Impulsarem  l’elaboració d’un calendari anual d’activitats culturals.
 • Treballarem per la creació d’un festival de caire cultural.
 • Impulsarem la relació i programació conjunta d’actes de les Entitats musicals.
 • Recuperarem la singularitat de la nostra festa; tornarem la Festa Major al poble.

JOVENTUT

 • Crearem una regidoria transversal i oberta, joventut serà present a totes les regidories.
 • Posarem les condicions necessàries per la creació d’una agrupació de joves.
 • Posarem a disposició un espai per als joves on reunir-se i desenvolupar-hi activitats.
 • Potenciarem la relació i el treball intergeneracional.
 • Replantejarem les línes d’actuació del Tècnic de Joventut.
 • Treballarem els espais públics amb els joves per tal de proposar equipaments i crear-los conjuntament amb ells.

EDUCACIÓ

 • Obrirem la regidoria d’educació a través d’equips de treball amb els centres educatius i les AMPA.
 • Promourem l’educació alternativa en espais públics impartint cursos.
 • Potenciarem la relació entre els centres educatius i les empreses del poble.
 • Donarem continuïtat al pla de renovació i millora de l’escola.
 • Potenciarem el creixement de la sala de lectura d’Amer , així com els seus projectes
 • Vetllarem per les instal·lacions educatives i pel compliment d’acords establerts.
 • Potenciarem el treball i relació dels tres centres educatius del poble per tal d’aconseguir una línia d’educació integral pels nostres joves.

GENT GRAN

 • Engegarem el projecte d’un centre de dia per la gent gran.
 • Dinamitzarem la Llar de Jubilats i en repensarem la seva ubicació.
 • Implantarem la figura d’un coordinador/dinamitzador d’entitats entre joves i gent gran.

ESPORTS

 • Potenciarem la relació entre les Entitats i clubs esportius per tal de potenciar la feina que ja estan fent.
 • Projectarem una zona lúdico-esportiva per al futur.
 • Adequarem els accessos al camp de futbol i al seu aparcament.
 • Arreglarem definitivament els problemes del pavelló esportiu.
 • Dotarem el pavelló d’un responsable/dinamitzador.
 • Potenciarem el Turisme esportiu.
 • Dinamitzarem les activitats esportives.

ENTITATS I TEIXIT ASSOCIATIU

 • Instaurarem la figura de representant/interlocutor de les associacions.
 • Repensarem i estudiarem nous espais per les entitats que responguin a les seves necessitats.
 • Donarem assessoramet fiscal a les Entitats.
 • Crearem el Dia de l’Entitat.
 • Potenciarem la relació entre les Entitats per tal de potenciar i donar a conèixer la seva tasca.
 • Crearem un calendari d’activitats.

TERRITORI I MEDI AMBIENT

 • Farem el catàleg oficial de camins municipals.
 • Potenciarem els recs d’Amer juntament amb les seves comunitats de regants.
 • Arranjarem definitivament el Rec del Molí.
 • Farem la neteja i senyalització del Brugent fins a Les Planes continuant la tasca feta per Esquelles amb el Voramera.
 • Crearem un pla de manteniment i senyalització de camins rurals.
 • Promocionarem l’activitat rural del municipi.
 • Recolzarem l’activitat del grup que arranja les fonts del municipi.
 • Vetllarem per la neteja del riu Brugent.
 • Potenciarem campanyes de sensibilització amb el Medi ambient i el reciclatge.
 • Repensarem la recuperació de la deixalleria.
 • Estudiarem la viabilitat de la Depuradora.
 • Planejarem l’arribada de l’aigua potable als veïns de la Costa de Santa Brígida.
 • Senyalització de les cases rurals.
 • Buscarem una solució per fer un pont sobre la riera cap a Sant Climent.
 • Continuarem l’asfaltatge del camí cap a la vall del Llémena.

SERVEIS A LES PERSONES

 • Intervindrem en els criteris d’adjudicació d’ajuts socials.
 • Crearem una tarifa plana de tributs per tal que les famílies amb més problemes puguin fer front als pagaments.
 • Ajustarem els tributs per tal que siguin més equitatius, implantant bonificacions fiscals.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO I COMUNICACIÓ

 • Ajuntament 2.0.
 • Agilitzarem els tràmits administratius aplicant  les noves tecnologies.
 • Crearem una xarxa Wifi oberta a tot el municipi.
 • Espais Wifi gratuïts a les instal·lacions municipals.
 • Promourem la formació en noves tecnologies.
 • Crearem una agenda i calendari d’activitats online coordinada amb entitats del poble.
 • Potenciarem la comuncicació en xarxa.
 • Potenciarem la participació ciutadana online.
 • Crearem un programa formatiu en noves tecnologies per totes les edats.
 • Adaptarem els equipaments públics a les noves tecnologies.
 • Promourem un programa formatiu de cursos en noves tecnologies per a comerços i entitats.
 • Establirem un conveni de relació amb ràdios municipals per poder beneficiar-nos de les seves instal·lacions i serveis.

PAIS

 • Donarem suport des de l’Ajuntament a les iniciatives parlamentàries i del nostre Govern per tal d’enfortir el procés nacional d’Independència.
 • Seguirem adherits a l’AMI com a Ajuntament i hi tindrem una relació més activa.
 • Seguirem recolzant la societat civil, l’ANC d’Amer perquè es pugui desenvolupar la tasca de sensibilització i mobilització que s’ha estat fent fins ara.